Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky, kterých se dopustí řidiči jimi provozovaných vozidel

Podmínky pro zahájení a vedení řízení o správním deliktu
Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu nezajistí, aby při užití jím provozovaného vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. Nedodržení uvedených povinností bude zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy, popřípadě bude zadokumentováno jako neoprávněné zastavení nebo stání. V jednání řidiče vozidla bude moci být spatřováno nesporné porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích a skutek bude vykazovat znaky přestupku podle zákona o silničním provozu a předmětné porušení pravidel nebude mít za následek dopravní nehodu.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt takto projedná, pouze pokud:
- učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a
- nezahájil řízení o přestupku (vůči řidiči) a věc odložil podle § 66 odst. 3 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo
- řízení o přestupku zastavil podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích, protože obviněnému z přestupku (řidiči) nebylo spáchání skutku prokázáno.
Dopustil-li se provozovatel vozidla více správních deliktů, o kterých je příslušný vést řízení týž obecní úřad obce s rozšířenou působností, vede se o těchto deliktech společné řízení. Za více správních deliktů provozovatele vozidla, projednaných ve společném řízení, se uloží pouze jedna pokuta. Pro určení výše pokuty se použije sazba pokuty za přestupek nejpřísněji postižitelný. Maximální výše pokuty je 10 000 Kč. Na tomto místě je třeba poznamenat, že v řízení o správním deliktu podle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu se projednají všechny výše uvedeným způsobem zjištěné a zadokumentované přestupky, které nebudou mít za následek dopravní nehodu a jejichž pachatele se správnímu orgánu nepodaří zjistit nebo jim nebude schopen spáchání přestupku prokázat.

Odkazy